Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Uddannelsestilbud

Vor erfaring fra den 3-årige uddannelse har været, at mange kandidater havde brug for mere tid til at etablere og få supervision på grupper drevet efter gruppeanalytiske principper, ligesom flere har efterspurgt mere egenterapi. Endelig er det Instituttets ønske, at bringe terapeutuddannelsens omfang i overensstemmelse med europæiske standarder for diplomuddannelser i psykoterapi. For at imødekomme disse ønsker og behov udbydes derfor tre opdaterede og udvidede uddannelser.

En 4-årig diplomuddannelse i gruppeanalyse (GAD), en 2-årig gruppeterapeutisk uddannelse (GPU) og en 2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL).

Se den samlede beskrivelse af uddannelserne her

FAQ. Se liste over spørgsmål og svar vedr. uddannelserne her

2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)
Formål: At indføre deltagerne i organisationspsykologisk og gruppeanalytisk teori, tænkning og metode som grundlag for at kunne forstå og arbejde med dynamiske kræfter i individ, gruppe og organisation. Endvidere gennem personlig, praktisk og teoretisk forståelse at anvende denne viden i analyse og intervention i forhold til egen rolleudøvelse og i organisatoriske processer.
Målgruppe: GOL er for ledere, organisationskonsulenter, HR-konsulenter og andre nøglepersoner i offentlige og private virksomheder, som arbejder med komplekse organisatoriske problemstillinger og med udvikling af grupper og organisationer. Gennem uddannelsen kan du få redskaber til at undersøge, forstå og arbejde med de dynamiske og ofte modstridende kræfter, som er på spil i individers og gruppers tanker, forestillinger og adfærd. Kræfter som udspiller sig i relationer på arbejdspladsen og som påvirker, hvordan organisationens primære opgave bliver løst. Målet er at udvikle kompetencer til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling og forandring, og deltagerne får værdiskabende viden for egen professionelle praksis og for egen organisation
Varighed: 2 år
Kvalifikationer: Efter gennemført 2-årigt uddannelsesforløb og godkendt skriftlig opgave udstedes diplom i uddannelsen som Organisationsanalytiker - denne uddannelse er godkendt som grundstammeforløb i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi.
Krav til deltagerne: Deltagerne skal bringe eget arbejde som ledere eller konsulenter i organisationer til supervision og udarbejde en teoretisk opgave med udgangspunkt i eget arbejde. Deltagerne skal under forløbet deltage i en arbejdskonference, hvor udgiften afholdes af den enkelte deltager.

I ansøgningen bedes oplyst, hvorledes den teoretiske basisviden er erhvervet. Der ønskes redegjort for personlig motivering, nuværende ansættelse, erfaring med organisationsarbejde, samt forventninger til uddannelsen.

GOL 2020 21

2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU)
Formål: At uddanne deltagerne til at igangsætte og lede gruppeprocesser i grupper af såvel unge som voksne med fokus på at lokalisere og udvikle relations- og kommunikationsmønstre. Uddannelsen er relevant for personer, der vil arbejde med gruppepsykoterapi i forhold til forskellige psykiske lidelser, fx angsttilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, depression, tab og traumer, misbrug, skizofreni eller anden alvorlig psykisk lidelse. Deltagerne trænes i at opfatte, analysere og intervenere i grupper på baggrund af gruppeanalytisk teori . På uddannelsens andet år arbejdes med gruppepsykoterapi til forskellige psykiske lidelser i ambulant, dag- eller døgnregi.
Målgruppe: Læger, psykologer, sygeplejersker og andet fagpersonale, der arbejder eller ønsker at arbejde med gruppepsykoterapi på psykodynamisk grundlag.
Varighed: 2 år
Kvalifikationer: Uddannelsen er sammensat så Dansk Psykologforenings (DP) krav til specialiserings-modulet i psykoterapi, unge og voksne opfyldes. Der udstedes certifikat ved afslutning af uddannelsen.
Krav til deltagerne: Deltagerne skal være i stand til at bringe arbejde med at etablere, sammensætte og lede en tidsbegrænset gruppepsykoterapi til supervision. Et vist forhåndskendskab til psykoanalytisk teori er nødvendigt.

Motiveret ansøgning med oplysning om psykoterapeutisk erfaring og nuværende arbejde.

FAQ
GPU 2020 21

Praktiske oplysninger fælles for alle 3 uddannelser

Indhold pr. år:
Egenterapi i gruppe med 8 deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeutisk arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning i form af seminarer og forlæsninger om gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende emner (39 timer, dog 45 timer på første og andet år for psykologer). Storgruppe (8,75 timer) og plenum (3 timer). Teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psykologer på uddannelsen opfylder Dansk Psykologforenings krav.

Tid: 35 tirsdage, kl. 18.30 - 22.00, samt 4 lørdage, kl. 9 - 17 hvert år.

Start: Primo september 2020.

Sted: Århus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.

Pris: For året 2020/21: 38.000 kr. For psykologer på GPU dog kr. 39.000 kr. Tilmelding er bindende for et år ad gangen.

Lærere: Læger, psykologer og andre faggrupper med gruppeanalytisk uddannelse og/eller organisationspsykologisk uddannelse. Lærerne er godkendte supervisorer i de psykiatriske selskaber og Dansk Psykologforening.

Ansøgningsskema: Downloades fra Instituttets hjemmeside og
stiles i udfyldt stand til: Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pedersen, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Palle Juul Jensens Boulevard 175, indgang K, 8200 Aarhus N.

Ansøgningfrist: Den 7. april 2020

Yderligere oplysninger på: www.iga-aarhus.dk eller hos sekretær Charlotte Pedersen på tlf.: 29312558 eller e-mail: charlpde@rm.dk.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N