Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Uddannelsestilbud

Vor erfaring fra den 3-årige uddannelse har været, at mange kandidater havde brug for mere tid til at etablere og få supervision på grupper drevet efter gruppeanalytiske principper, ligesom flere har efterspurgt mere egenterapi. Endelig er det Instituttets ønske, at bringe terapeutuddannelsens omfang i overensstemmelse med europæiske standarder for diplomuddannelser i psykoterapi. For at imødekomme disse ønsker og behov udbydes derfor tre opdaterede og udvidede uddannelser med start fra efteråret 2008:

En 4-årig diplomuddannelse i gruppeanalyse (GAD), en 2-årig gruppeterapeutisk uddannelse (GPU)og en 3-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse.
Samtidig ophører de gamle uddannelser i deres hidtidige form.

I 2017 ændres den organisatoriske linje GOL til en 2-årig uddannelse med mulighed for med et 3. år at uddanne sig til organisationsanalytiker.

Se den samlede beskrivelse af uddannelserne her


FAQ. Se liste over spørgsmål og svar vedr. uddannelserne her

2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU)
Formål: At uddanne deltagerne til at igangsætte og lede gruppeprocesser i grupper af såvel unge som voksne med fokus på at lokalisere og udvikle relations- og kommunikationsmønstre. Uddannelsen er relevant for personer, der vil arbejde med gruppepsykoterapi i forhold til forskellige psykiske lidelser, fx angsttilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, depression, tab og traumer, misbrug, skizofreni eller anden alvorlig psykisk lidelse. Deltagerne trænes i at opfatte, analysere og intervenere i grupper på baggrund af gruppeanalytisk teori . På uddannelsens andet år arbejdes med gruppepsykoterapi til forskellige psykiske lidelser i ambulant, dag- eller døgnregi.
Målgruppe: Læger, psykologer, sygeplejersker og andet fagpersonale, der arbejder eller ønsker at arbejde med gruppepsykoterapi på psykodynamisk grundlag.
Varighed: 2 år
Kvalifikationer: Uddannelsen er sammensat så Dansk Psykologforenings (DP) krav til specialiserings-modulet i psykoterapi, unge og voksne opfyldes. Der udstedes certifikat ved afslutning af uddannelsen.
Krav til deltagerne: Deltagerne skal være i stand til at bringe arbejde med at etablere, sammensætte og lede en tidsbegrænset gruppepsykoterapi til supervision. Et vist forhåndskendskab til psykoanalytisk teori er nødvendigt.

Motiveret ansøgning med oplysning om psykoterapeutisk erfaring og nuværende arbejde.

FAQ
Hent ansøgningsskema her

Praktiske oplysninger fælles for alle 3 uddannelser

Indhold pr. år:
Egenterapi i gruppe med 8 -10 deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeu-tisk arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning i form af seminarer og fore-læsninger om gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende emner (39 timer, dog 45 timer på første og andet år for psykologer). Storgruppe (8,75 timer) og plenum (3 timer). Teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psy-kologer på uddannelsen opfylder Dansk Psykologforenings krav.

Tid: 35 tirsdage, kl. 18.30 - 22.00, samt 4 lørdage, kl. 9 - 17 hvert år.

Start: Primo september 2018.

Sted: Århus Universitetshospital Risskov.

Pris: For året 2018/19: 35.000 kr. For psykologer på GPU dog kr. 36.000 kr. Tilmelding er bindende for et år ad gangen.

Lærere: Læger, psykologer og andre faggrupper med gruppeanalytisk uddannelse og/eller organisationspsykologisk uddannelse. Lærerne er godkendte supervisorer i de psykiatriske selskaber og Dansk Psykologforening.

Ansøgningsskema: Downloades fra Instituttets hjemmeside og
stiles i udfyldt stand til: Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pedersen, Center for Spiseforstyrrelser, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Ansøgningfrist: Den 9. april 2018

Yderligere oplysninger på: www.iga-aarhus.dk eller hos sekretær Charlotte Pedersen på tlf.: 29312558 eller e-mail: charlpde@rm.dk.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov